Mar12

Aberto prazo de presentación de solicitudes "Vigo en Inglés 2018"

Está aberto o prazo de solicitude para alumnos de 3º ESO, do 12 ao  23 de marzo. Na web do concello www.vigoeningles.org tes toda a información. Os requisitos dos destinatarios son:

  • Estar a cursar 3.º da ESO nun centro educativo sostido con fondos públicos do Concello de Vigo durante o curso académico 2017/2018
  • Ter aprobadas todas as materias de 2.º de ESO.
  • Ter obtido como mínimo unha nota de 7 na materia de Lingua inglesa nas cualificacións finais de 2.º de ESO.
  • Estar empadroado no Concello de Vigo, con vixencia mínima dende o 01/01/2017 , dato que será comprobado de oficio pola propia administración.
  • Non ter concedida, no ano 2018, outra axuda coa mesma finalidade.
  • Ter DNI/NIE, permiso de residencia ou pasaporte en vigor cunha vixencia mínima de 6 meses.
  • Deberán solicitar as prazas os representantes legais (pai e nai ou titor/a legal) dos alumnos e alumnas.