O proceso de inscrición no Bacharelato para familias de fora do colexio o curso 2017-2018, concrétase nos seguintes pasos: 

Chama ao colexio e solicita unha entrevista co director

Chama ao colexio e solicita unha entrevista co director
El presentarache ao detalle as características do centro e completará a información que anticipamos nesta páxina web. Acode a ese encontro, se é posible, co futuro alumno ou alumna do cole. O teléfono é

986 433855

Deixa cuberta a solicitude de ingreso

Deixa cuberta a solicitude de ingreso
Ese mesmo día da entrevista deixa cuberta a solicitude de ingreso en secretaría. As vinte primeiras peticións teñen acceso directo ás prazas que o centro pon a disposición para o alumnado de nova incorporación, a condición de que se aprobe 4º da ESO en xuño.

O documento de preinscripción (previa entrevista coa dirección) non é vinculante: só serve para chamarche en xuño e comunicarche o estado da solicitude. É nese momento canto terás que facer a matrícula.

Asignación das prazas vacantes

Asignación das prazas vacantes
A partir dese número, no proceso de admisión teremos en conta unha combinación de diversos criterios para adxudicar, se as houbese, as prazas vacantes. Son: modalidade de bacharelato solicitada, centro de procedencia, antecedentes familiares no noso colexio, expediente académico...

De cara ao vindeiro curso mantemos a oferta de dous itinerarios. Pica nos títulos para coñecelos polo miudo:

 • Bacharelato Cientifico- Tecnolóxico

  No noso centro ofertamos a modalidade de Ciencias, coa seguinte estructura de materias:

   

    1º Bacharelato 2º Bacharelato
  TRONCAIS E OBRIGATORIAS

  -       Lingua Castelá e Literatura I

  -       Lingua Galega e Literatura I

  -       Inglés   

  -       Filosofía

  -       Educación Física

  -       Matemáticas I

  -       Lingua Castelá e Literatura II

  -       Lingua Galega e Literatura II

  -       Inglés     

  -       Historia de España

  -       Matemáticas II 

  MATERIAS DE OPCIÓN

  -       Física e Química

  Escoller entre:

  -       Bioloxía e Xeoloxía

  -       Debuxo Técnico I

  -       Química

  Escoller entre:

  -       Bioloxía

  -       Debuxo Técnico II

  MATERIAS ESPECÍFICAS

  -       Relixión

  -       T.I.C.

  Unha das seguintes a escoller:

  -       Cultura Científica

  -       Francés I

  -       Relixión

  Escoller entre

  -    Física

  -    Ciencias da Terra 

  Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

  -       Fundamentos de Administración e Xestión

  -       Francés II

  -       T.I.C. II

  -       Psicoloxía

   

   

  *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as

 • Bacharelato Humanistico e de Ciencias Sociais

  Nesta modalidade de Bacharelato ofertamos

    1º Bacharelato 2º Bacharelato
  TRONCAIS E OBRIGATORIAS

  -          Lingua Castelá e Literatura I

  -          Lingua Galega e Literatura I

  -          Inglés   

  -          Filosofía

  -          Educación Física

  Escoller entre:

  -       Latín I

  -       Matemáticas Ap. CC.SS. I

  -       Lingua Castelá e Literatura II

  -       Lingua Galega e Literatura II

  -       Inglés     

  -       Historia de España

  Escoller entre

  -       Latín II

  -       Matemáticas Ap. CC.SS. II

  MATERIAS DE OPCIÓN

  -          Historia do Mundo Contemporaneo

  -          Economía

  -          Historia da Filosofía

  -          Xeografía

  MATERIAS ESPECÍFICAS

  -          Relixión

  -           T.I.C.

  Unha das seguintes a escoller:

  -          Cultura Científica / Francés I

  -          Relixión

  Escoller entre

  -          Economía da Empresa

  -          Historia da Arte

  Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

  -          Fundamentos de Administración e Xestión

  -          Francés II

  -          T.I.C. II

  -          Psicoloxía

   

   

   

   *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as