Procedemento de reclamación de notas de Segundo de Bacharelato

Co gallo do remate de curso cómpre lembrar algunhas cuestións de interese relativas á reclamación de notas. A normativa de referencia é a seguinte:

  • Orden de 2 de marzo de 2021 (DOG) polo que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato (DOG do 11 de marzo).
  • Instrución 10/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que
    se establecen para o curso 2023/24 os prazos e o procedemento para as reclamacións
    das cualificacións finais no segundo curso de bacharelato ou da decisión de titulación
    nesta etapa educativa

No caso de 2º de Bacharelato o procedemento no centro comeza pola revisión co profesor da materia, que será o vindeiro 20 de maio, previa cita por correo co docente da materia. Posteriormente, o calendario oficial de reclamacións é o seguinte: