Premios Extraordinarios de Bacharelato 2022


Convócanse en Galicia as probas para obtención dos Premios extraordinarios de bacharelato para alumnado do curso 2021-2022.

Os requisitos son:

a) Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 21-22 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.

b) Ter obtido unha cualificación final media nos dous cursos de bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos.

PRAZO DE SOLICITUDES:

O prazo de presentación de solicitudes será do 26 de abril ó 25 de maio de 2022.

PROCEDEMENTO PARA A SOLICITUDE:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través dun formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática PremiosEdu (https://www.edu.xunta.gal/premiosedu/) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia , ou directamente desde a propia aplicación PremiosEdu.
Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Máis información en PremiosEdu.