Política de Privacidade

No Colexio Plurilingüe María Auxiliadora estamos comprometidos coa protección da privacidade e o uso correcto dos datos persoais que tratamos e que nos facilites, tanto en liña neste sitio web e, no seu caso, calquera dos seus subdominios e microsites, como off-line.

O teu consentimento

Por favor, le atentamente esta política e asegúrate de que a entendes e estás de acordo con ela, antes de facilitarnos os teus datos persoais. Se non estás de acordo coa mesma, non utilices este sitio web ou os seus servizos nin nos facilites os teus datos. O feito de acceder a este sitio, usar calquera dos seus servizos ou facilitarnos os teus datos, ben sexa en liña ou off line, entenderémolo como unha clara acción afirmativa pola que nos dás o teu consentimento (cando sexa necesario o mesmo) para tratar os teus datos para as finalidades que logo se indican.

1.- ¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Colexio Plurilingüe María Auxiliadora 

R/ Venezuela 9, 36203- Vigo
Tfno: 986434064
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

2.- Como obtivemos os teus datos?

Obtención do propio interesado:
Se es alumno, familia ou persoal do Centro, xa nolos facilitaches ti, ben sexa off-line ou on-line ao solicitar os nosos servizos educativos para poder manter a relación contractual contigo.
Se os datos nolos achegaches a través deste sitio web, recompilamos información, por exemplo, cando accedes á páxina, cando te rexistras como usuario, reenches calquera formulario con datos persoais ou cando te comunicas connosco directamente por correo electrónico.
As categorías de datos que se tratan son: datos de características persoais, circunstancias
sociais, económicas, de detalles de emprego, económico, financeiros e de seguros e datos académicos e profesionais
Podemos tratar e rexistrar devanditos usos, sesións e información relacionada, xa sexa en forma independente ou coa axuda de servizos de terceiros, ata mediante o uso de “cookies” e outras tecnoloxías de seguimiento.
Cando nos facilitas os teus datos persoais, garantes que estás habilitado para facilitar esta información e que a información é certa, veraz, exacta e actualizada, que non é confidencial, que non viola ningunha restricción contractual ou dereitos de terceiros e comprométeste a non suplantar a outros Usuarios utilizando os seus datos de rexistro aos distintos servizos e/ou contidos do Sitio Web.
Tes a responsabilidade de manter os teus datos correctos e actualizados, declinando toda responsabilidade ao Colexio Plurilingüe María Auxiliadora en caso de non facelo.

Obtención dun terceiro: No caso de que non sexa o propio interesado senón un terceiro o que nos facilite datos de aquel, (outros colexios en caso de traslado de expediente, terceiras empresas encargadas de xestionar o servizo de actividades extraescolares, Inspectoría, etc.) as categorías de datos que tratamos poden ser: datos de identificativos, datos de características persoais, circunstancias sociais, económicos, de detalles de emprego, económico, financeiros e de seguros e datos académicos e profesionais.
Non se tratan datos especialmente protexidos.

Datos de terceiros.
Con respecto aos datos doutras persoas, debes respectar a súa privacidade tendo especial coidado ao comunicar ou publicar os seus datos de carácter persoal. Só o seu titular pode autorizar o tratamento dos seus datos persoais. Se nos facilítas datos de terceiros, é a túa responsabilidade contar co seu consentimento previo e expreso para utilizalos e comunicárnolos, e é a túa responsabilidade informarlos da inclusión dos seus datos nos nosos ficheiros. A publicación de datos de terceiros sen o seu consentimento pode infrinxir, ademais da normativa sobre protección de datos, a relativa ao dereito ao honor, á intimidade ou á propia imaxe de devanditos terceiros. Sie nos achegas datos persoais de terceiros, pola aceptación da presente política de privacidade, garantes expresamente que dispós da autorización do interesado para dita achega, exonerándonos de calquera responsabilidade en caso de calquera reclamación polo interesado, responsabilidade que asume única e exclusivamente quen nos comunicou os datos en nome deste.

3.- Para que tratamos os teus datos?

Os datos que nos facilitas, así como calquera outro xerado durante o desenvolvemento da relación contractual ou comercial que manteñamos contigo, Podémolo tratar para distintas finalidades, por exemplo:

1. No caso dos alumnos e as súas familias:
1. Xestión de contacto e comunicación e interactuación con alumnos e as súas familias,
2. Xestión do proceso de preinscripción-admisión-matriculación, ou contratación
3. Xestión do expediente académico e dos servizos/actividades prestados polo centro, así como orientación escolar.
4. Emisión de certificados
5. Cumprir as leis aplicables a proveedores, incluíndo pero sen limitarse ás tributarias.
6. Realizar enquisas afins á educación, a quen voluntariamente queiran participar.
7. Informar sobre contidos educativos.
8. Cumprir todos os seus compromisos contractuales.

Nas actividades e saídas organizadas polo colexio poderanse facer fotografías e/ou videos, para formar parte da memoria fotográfica do Centro e que poderán ser colgadas na páxina web do colexio, na plataforma educativa, dominio Google do Centro, nos perfís que o Colexio posúa en calquera rede social, así como en youtube
1. No caso de achegarnos os teus datos curriculares ou enviarnos o teu currículum, utilizaremos os teus datos para a xestión do contacto e dos procesos de selección que levemos a cabo. Neste caso, a cumprimentación da información nos campos marcados como obligatorios é imprescindible para o tratamento obxecto da entrega de datos, caso de non facilitar dita información non poderemos ter en conta o teu currículum.
2. No caso de ser un mero usuario da nosa páxina web trataremos os teus datos para o mantemento do contacto e a comunicación contigo, a xestión dos servizos solicitados a través do sitio web e a relación contractual no seu caso derivada dos mesmos.

4.- ¿Durante canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos persoais que nos facilites conservarémolos, no caso de alumnos e alumnas actuais e potenciais, mentres se manteña a relación contractual e, unha vez concluídas estas, mentres o interesado non solicite a súa supresión, para a emisión de certificados de cualificacións e estudos aos interesados. Ata solicitada esta, durante os prazos necesarios para: -cumprir coas obrigas legais que nos afecten e/ou-os previstos para a prescrición de calquera responsabilidade pola nosa banda e/ou-o exercicio ou a defensa de reclamaciones derivadas da relación entre as partes.Se es un mero usuario da páxina web, conservarémolo mentres non nos solicites a súa supresión, e, ata solicitada, poderemos mantelos, limitando o seu tratamento, unicamente para o cumprimento de obrigas legais e/ou o exercicio ou a defensa de reclamacións.
Se es un posible candidato que nos remitiches o teu curriculum, conservarémolo ata que nos solicites o seu supresión, para poder contactar contigo para procesos de selección. Ata transcorridos eses prazos poderemos mantelos, limitando o seu tratamento, únicamente para o cumprimento de obrigas legais e/ou o exercicio ou a defensa de reclamacións.

5.- Deberes do responsable de tratamento

O Colexio Plurilingüe María Auxiliadora en exercicio das súas actividades e como Responsable do Tratamento de Datos Persoais, cumprirá cos seguintes deberes: 

a).- Garantir ao titular, en todo tempo, o pleno e efectivo exercicio do dereito de hábeas data.
b).- Solicitar e conservar, nas condicións previstas na presente lei, copia da respectiva autorización outorgada polo titular.
c).- Informar debidamente ao titular sobre a finalidade da recolección e os dereitos que lle asisten por virtude da autorización outorgada
d).- Conservar a información baixo as condicións de seguridade necesarias para impedir a súa adulteración, perdida, consulta, uso ou acceso non autorizado ou fraudulento.
e).- Garantir que a información que se forneza ao Encargado do Tratamento sexa veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable e comprensible
f).- Actualizar a información, comunicando de forma oportuna ao Encargado e/ou Responsable do Tratamento, todas as novidades respecto dos datos que previamente lle forneceu e adoptar ademais as medidas necesarias para que a información fornecida se manteña debidamente actualizada.
g).- Rectificar a información cando sexa incorrecta e igualmente comunicar o pertinente ao Encargado e/ou Responsable do Tratamento.
h).- Fornecer ao Encargado e/ou Responsable do Tratamento, segundo sexa o caso, unicamente aqueles datos cuxo tratamento estea previamente autorizado, de conformidade co previsto na presente lei.
i).- Esixir ao Encargado e/ou Responsable do Tratamento, en todo momento, o respecto ás condicións de seguridade e privacidade da información do titular.
j).- Tramitar as consultas e reclamos formulados polo Titular, nos termos sinalados na presente lei.
k).- Adoptar o Manual Interno de Políticas e Procedementos, para garantir o adecuado cumprimento da lei e en especial, para informar o Encargado e/ou Responsable do Tratamento, cando determinada información se atopa en discusión por parte do Titular, unha vez se presentou a reclamación e non finalizase o trámite respectivo.
l).- Informar previa solicitude do titular, sobre o uso dado aos seus datos.
m).- Informar á autoridade de protección de datos cando se presenten violacións aos códigos de seguridade e existan riscos na administración da información dos titulares.
n).- Cumprir con todas as instrucións e requirimentos que imparta a Superintendencia de Industria e Comercio.

6.- Dereitos dos titulares de datos persoais

Los titulares de los datos personales, que son las personas naturales cuyos datos personales son objeto de tratamiento, tienen los siguientes derechos:

a).- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al Responsable y/o Encargado del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
b).- Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable y/o Encargado del Tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento.
c).- Ser informado por el Encargado y/o Responsable del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
d).- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley, en su decreto reglamentario y en las normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
e).- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable y/o Encargado ha incurrido en conductas contraria a esta ley y a la Constitución
f).- Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

Os titulares dos datos persoais, que son as persoas naturais cuxos datos son obxecto de tratamento, teñen os seguintes dereitos:
a).- Coñecer, actualizar e rectificar os seus datos persoais fronte ao Responsable e/ou Encargado do Tratamento. Este dereito poderase exercer, entre outros fronte a datos parciais, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzan a erro, ou aqueles cuxo Tratamento estea expresamente prohibido ou non fose autorizado.
b).- Solicitar proba da autorización outorgada ao Responsable e/ou Encargado do Tratamento, salvo cando expresamente se exceptúe como requisito para o tratamento.
c).- Ser informado polo Encargado e/ou Responsable do Tratamento, previa solicitude, respecto do uso que lle deu aos seus datos persoais;
d).- Presentar ante a Superintendencia de Industria e Comercio queixas por infraccións ao disposto na presente lei, no seu decreto regulamentario e nas normas que a modifiquen, engadan ou complementen.
e).- Revogar a autorización e/ou solicitar a supresión do dato cando no Tratamento non se respecten os principios, dereitos e garantías constitucionais e legais. A revogatoria e/ou supresión procederá cando a Superintendencia de Industria e Comercio determinase que no Tratamento o Responsable e/ou Encargado incorreu en condutas contrarias a esta lei e á Constitución
f).- Acceder en forma gratuíta aos seus datos persoais que fosen obxecto de tratamento.

7.- ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

CONTRATO

A base xurídica que nos lexitima para o tratamento dos datos do alumnado e as súas familias é a relación contractual de prestación de servizos. Sen o tratamento dos seus datos persoais non se podería desenvolver dita relación contractual.

INTERESE LEXÍTIMO
En este caso, dada la relación, pertinente y apropiada, que mantienes con nosotros como alumno o familiar de éste, tenemos un interés legítimo,
– Realizar fotos o videos para informar sobre actividades, salidas, excursiones o viajes organizados por el colegio y formar parte de la memoria fotográfica/videográfica del centro pudiendo ser colgados en la página web y blogs del Colegio, la plataforma educativa, dominio Google del Centro, o en los perfiles que éste posea en cualesquiera redes sociales, así como en youtube.
– Publicar tus datos identificativos en la página web en caso de pertenecer a determinados entes relacionados con el Colegio (Consejo Escolar, Asociación de Antiguos Alumnos, Asociación de Padres y Madres).
Estas finalidades son compatibles con la inicial para la que recogimos tus datos (gestionar el contacto y la comunicación contigo y mantener la relación que nos une) pero, en todo caso, la aportación de tus datos para estas finalidades, derivadas de nuestro interés legítimo, es siempre voluntaria y siempre prevalecerán, sobre nuestro interés legítimo, tus intereses, derechos o libertades, por lo que si nos solicitas que no utilicemos tus datos para éstas finalidades (remitiéndonos un e-mail en tal sentido a : Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ) así lo haremos, pudiendo mantenerlos bloqueados para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones. Dicha retirada no condiciona el tratamiento de tus datos para el resto de finalidades descritas
Neste caso, dada a relación, pertinente e apropiada, que mantés connosco como alumno ou familiar deste, temos un interese lexítimo,
– Realizar fotos ou vídeos para informar sobre actividades, saídas, excursións ou viaxes organizados polo colexio e formar parte da memoria fotográfica/ videográfica do centro podendo ser colgados na páxina web e blogues do Colexio, a plataforma educativa, dominio Google do Centro, ou nos perfís que este posúa en calquera rede social, así como en youtube.
– Publicar os teus datos identificativos na páxina web en caso de pertencer a determinados entes relacionados co Colexio (Consello Escolar, Asociación de Antigos Alumnos, Asociación de Pais e Nais). Estas finalidades son compatibles coa inicial para a que recollemos os teus datos (xestionar o contacto e a comunicación contigo e manter a relación que nos une) pero, en todo caso, a achega dos teus datos para estas finalidades, derivadas do noso interese lexítimo, é sempre voluntaria e sempre prevalecerán, sobre o noso interese lexítimo, os teus intereses, dereitos ou liberdades, polo que se nos solicitas que non utilicemos os teus datos para estas finalidades (remitíndonos un e-mail en tal sentido a : Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ) así o faremos, podendo mantelos bloqueados para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións. Dita retirada non condiciona o tratamento dos teus datos para o resto de finalidades descritas

OBRIGA LEGAL
En cumprimento da normativa estatal e autonómica de Educación vixente para poder desenvolver unha efectiva xestión da súa relación coas devanditas Administracións Públicas.
CONSENTIMENTO
No caso dos meros usuarios da páxina web ou daqueles que nos remiten o seu currículo a través da mesma, a base legal para o tratamento dos teus datos é o teu consentimento que poderás retirar en calquera momento remitíndonos un e-mail en tal sentido a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

8- ¿A que destinatarios poderemos comunicar os teus datos?

Informámosche que os datos que nos proporcionas poderán ser comunicados a terceiras entidades para o cumprimento de fins directamente relacionados con funcións lexítimas de cedente e cesionario como:
1. Consello Escolar para tramitación de expedientes, Asociación de antigos alumnos e ANPA para a xestión de actividades e clases extraescolares, así como neste último caso, os datos bancarios necesarios para a xestión do cobro da cota das familias que decidisen asociarse á ANPA
2. Departamentos de Educación e Saúde da Administración para proceso admisión, educación especial e historial académico e campañas de vacinación 3. outros centros en caso de traslado do expediente académico
4. Seguridade Social e empresas privadas contratadas para a asistencia sanitaria,
5. a Federacións Deportivas e Deputación para a xestión de competicións deportivas
6. a hoteis, axencias de viaxes, compañías de transporte ou centros visitardos para excursións ou viaxes organizados polo colexio,
7. a familias e/ou centros de acollida estranxeiras en caso de participar en programas de intercambio estean situados ditas familias ou centros en países do Espazo Económico Europeo ou en calquera outro país do mundo, coñecendo que iso supón unha transferencia internacional de datos e dando o seu consentimento inequívoco á devandita transferencia.
8. A entidades bancarias para a xestión de cobros e pagamentos
9. Ás entidades ou organismos aos que exista obrigación legal de realizar comunicacións de datos (Administración tributaria…)
10. Os teus comentarios emitidos nos perfís do Colexio nas redes sociais poderán ser publicados na nosa páxina web, así como a fotografía incluída neses comentarios
11. A EDUCAMOS, a través da plataforma de xestión escolar.
12. a Google, para a xestión académica a través da conta do Centro @ aulasalesianosvigo.es
13. A empresas colaboradoras do Centro, como o cátering ou empresa de transporte.
14. A empresas colaboradoras do Centro, como a Institución Relixiosa propietaria do centro, o Centro Xuvenil, o Club de Baloncesto, o Cinema Salesianos, a empresa de cátering ou empresa de transporte.

Transferencias internacionais
Informámosche que, se utilizásemos provedores americanos para prestarnos un servizo auxiliar (por exemplo aloxamento, housing, SaaS, copias de seguridade, servizos de soporte ou mantemento informático, xestor de correo electrónico e xeración de contas de correo, etc …) que poidan ter acceso a datos persoais, elixiremos empresas adheridas ao acordo Privacy Shield, o que quere dicir que se obrigan a cumprir requisitos equivalentes aos Europeos en materia de protección de datos. En todo caso, pola aceptación desta política de protección de datos autorizas expresa e inequivocamente a comunicación dos datos ás devanditas empresas, coñecendo que iso supón unha transferencia internacional de datos un país non pertencente ao Espazo Económico Europeo e dando o teu consentimento inequívoco á devandita transferencia.

9.- Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Dereito de acceso: Podes preguntarnos que datos persoais estamos a tratar mesmo solicitarnos unha copia dos Mesmos.
Dereito de rectificación: Podes solicitarnos a rectificación dos datos persoais inexactos ou que completemos os que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
Dereito de supresión (dereito ao esquecemento): Podes solicitarnos a supresión dos teus datos persoais cando: non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, retires o teu consentimento, houbese un tratamento ilícito dos mesmos ou por cumprimento dunha obriga legal.
Dereito á limitación do tratamento: Podes solicitarnos a limitación do tratamento dos teus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Dereito á portabilidade dos datos: Podes solicitarnos que che devolvamos ( a ti ou a un terceiro que nos indiques) os teus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica.
Dereito de oposición: Podes opoñerte ao tratamento que se faga dos teus datos se devandito tratamento se basea no interese lexítimo do responsable do ficheiro ou é para fins publicitarios.
Para exercer todos estes dereitos podes dirixirte a nós mediante solicitude escrita e asinada, achegando en todo caso copia do teu DNI, na dirección postal ou electrónica indicadas no apartado 2 desta mesma política de privacidade. En caso de modificación dos teus datos deberá notificalo na mesma dirección, declinando toda responsabilidade para a empresa en caso de non facelo
Unha vez recibida calquera das anteriores solicitudes responderémosche nun prazo máximo de 10 días Tes dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos.
Se desexas máis información sobre os dereitos que podes exercitar e para a solicitude de modelos de formularios de exercicio de dereitos podes visitar a páxina web da Axencia española de Protección de Datos, www.agpd.es .