Mayo20

Programacións Didácticas Adaptadas

Programacións Didácticas Adaptadas

Tal e como se recolle nas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, recollemos a revisión dos currículos e as programacións didácticas.
Tamén están publicadas nos Classroom de cada materia a partir de 4º de primaria.
Para acceder a programacións de cada materia navega na carpeta do curso.