bach2

O Bacharelato ten por finalidade proporcionar ao alumnado a formación, a madurez intelectual e humana, os coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia, así como capacitarse para o acceso á educación superior. Trátase dunha etapa de ensino post-obrigatorio que comprende dende os 16 aos 18 anos e na que, de acadaren os obxectivos académicos establecidos, permítelles a obtención do Título de Bacharelato que dá acceso á Formación Profesional de Grao Superior ou ben a estudos universitarios.
No noso centro contamos con dous itinerarios, o Bacharelato humanístico e de Ciencias Sociais e o Bacharelato Científico-Tecnolóxico.

Bacharelato Cientifico- Tecnolóxico

No noso centro ofertamos a modalidade de Ciencias, coa seguinte estructura de materias:

 

  1º Bacharelato 2º Bacharelato
TRONCAIS E OBRIGATORIAS

-       Lingua Castelá e Literatura I

-       Lingua Galega e Literatura I

-       Inglés   

-       Filosofía

-       Educación Física

-       Matemáticas I

-       Lingua Castelá e Literatura II

-       Lingua Galega e Literatura II

-       Inglés     

-       Historia de España

-       Matemáticas II 

MATERIAS DE OPCIÓN

-       Física e Química

Escoller entre:

-       Bioloxía e Xeoloxía

-       Debuxo Técnico I

-       Química

Escoller entre:

-       Bioloxía

-       Debuxo Técnico II

  -       Historia da Filosofía

HMATERIAS ESPECÍFICAS

-       Relixión

-       T.I.C.

Unha das seguintes a escoller:

-       Cultura Científica

-       Francés I

-       Relixión

Escoller entre

-    Física

-    Ciencias da Terra 

 -     Economía da Empresa

Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

-       Fundamentos de Administración e Xestión

-       Francés II

-       T.I.C. II

-       Psicoloxía

 

 

*Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as

Bacharelato Humanistico e de Ciencias Sociais

Nesta modalidade de Bacharelato ofertamos

  1º Bacharelato 2º Bacharelato
TRONCAIS E OBRIGATORIAS

-          Lingua Castelá e Literatura I

-          Lingua Galega e Literatura I

-          Inglés   

-          Filosofía

-          Educación Física

Escoller entre:

-       Latín I

-       Matemáticas Ap. CC.SS. I

-       Lingua Castelá e Literatura II

-       Lingua Galega e Literatura II

-       Inglés     

-       Historia de España

Escoller entre

-       Latín II

-       Matemáticas Ap. CC.SS. II

MATERIAS DE OPCIÓN

-          Historia do Mundo Contemporaneo

-          Economía

-          Historia da Filosofía

-          Economía da Empresa

MATERIAS ESPECÍFICAS

-          Relixión

-           T.I.C.

Unha das seguintes a escoller:

-          Cultura Científica

-      Francés I

-          Relixión

Escoller entre

-          Xeografía

-          Historia da Arte

Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

-          Fundamentos de Administración e Xestión

-          Francés II

-          T.I.C. II

-          Psicoloxía

 

 

 

 *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as