Detállanse a continuación os criterios de cualificación e promoción das diferentes materias de secundaria para que sexa coñecidos polos alumnos/as e as familias. Nas primeiras sesións do curso preséntanse en cada materia e dialóganse cos alumnos co obxecto de que todos e todas os coñezan e comprendan axeiadamente.  Os resultados acadados por cada alumno/a nas diferentes ferramentas de avaliación comunícanse a través da Plataforma Educamos (despois da súa comunicación na aula ao alumno/a) e cando menos unha vez ao trimestre a través do tradicional boletín de notas.

Móvete a través das carpetas para atopar os citerios da materia que buscas, e no caso de dúbida consulta ao mestre implicado. 

1º BACH

 

 

2º BACH