secundariabaner

A etapa de secundaria estrutúrase en catro cursos divididos en dous ciclos, un primeiro ciclo de tres cursos, e un segundo ciclo dun curso.  Ten como finalidade que os alumnos adquiran os elementos básicos da cultura: humanísticos, científicos e tecnolóxicos.

A avaliación da Educación Secundaria Obrigatoria é continua, formativa e integradora. Pódese promocionar dun curso a outro cando existe unha avaliación positiva en todas as materias ou negativa nun máximo de dúas materias.
A LOMCE establece que ao finalizar cuarto da ESO, o alumnado ten que realizar unha avaliación individualizada pola opción de ensinos académicos ou aplicados. Esta avaliación empezará a realizarse o curso 2016-2017, pero non terá efectos académicos ata o seguinte curso.

A oferta de materias por cursos no noso centro é:

1º CICLO

 

 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO


Asignaturas troncales

- Bioloxía e Xeoloxía

-Lingua Castelá e Literatura

-Xeografía e Historia

-Matemáticas

-Primeira Lingua Extranxeira: Inglés

-Lingua Galega e Literatura

- Física e Química

-Lingua Castelá e Literatura

-Xeografía e Historia

-Matemáticas

-Primeira Lingua Extranxeira: Inglés

-Lingua Galega e Literatura

 

-Biología y Geología

-Física y Química

-Xeografía e Historia

-Lingua Castelá y Literatura

-Primeira Lengua Extranjera: inglés
Materias de opción  escoller entre:

-   Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas

-   Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas AplicadasAsignaturas Específicas

-Educación Física

-Relixión

-Educación Plástica, Visual e Audiovisual

-Segunda Lingua extranxeira: Francés

- Educación Física

-Relixión

- Música

-Tecnoloxía

-Segunda Lingua extranxeira: Francés

-Educación Física

-Relixión

-Segunda Lingua extranxeira: Francés

-Educación Plástica, Visual e Audiovisual

-Música

-Tecnoloxía

Asignaturas de libre configuración - Paisaxismo e sustentabilidade
- Educación en Valores

-Cultura Clásica

Non Curriculares -Titoría  -Titoría -Titoría

 

 

4º ESO OPCIÓN ENSINANZAS ACADÉMICAS

 

  Itinerario Científico Itinerario de Humanidades e Ciencias Sociais
TRONCAIS E OBRIGATORIAS

-          Xeografía e Historia

-          Lingua Galega e Literatura

-          Primeira Lingua Estranxeira: Inglés

-          Relixión

-          Lingua Castelá e Literatura

-          Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

-          Educación Física

-          Titoría

-          Xeografía e Historia

-          Lingua Galega e Literatura

-          Primeira Lingua Estranxeira: Inglés

-          Relixión

-          Lingua Castelá e Literatura

-          Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

-          Educación Física

-          Titoría

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN

-          Bioloxía e Xeoloxía

-          Física e Química

-          Economía

-          Latín

MATERIAS ESPECÍFICAS (cursan dúas)  

-          Teconoloxías da Información e Comuinicación.

-          Artes Escénicas e Danza /Educación Plástica, Visual e Audiovisual / Francés( escoller 1)

-          Teconoloxías da Información e Comuinicación.

-          Artes Escénicas e Danza /Educación Plástica, Visual e Audiovisual / Francés( escoller 1)

4º ESO OPCIÓN ENSINANZAS APLICADAS

 

  ENSINANZAS APLICADAS
TRONCAIS E OBRIGATORIAS

-          Xeografía e Historia

-          Lingua Galega e Literatura

-         Primeira lingua estranxeira; inglés  

-          Relixión

-          Lingua Castelá e Literatura

-          Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 

-          Educación Física

-          Titoría

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN

(escoller 2)

-          Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional.

-          Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial.

-          Tecnoloxía

MATERIAS ESPECÍFICAS (cursan dúas)  

-          Teconoloxías da Información e Comuinicación.

-          Artes Escénicas e Danza /Educación Plástica, Visual e Audiovisual / Francés( escoller 1)