óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Innovación metodolóxica: Tarefas integradas

No centro estamos inmersos nun proceso de renovación metodolóxica no que o papel activo do alumno, o traballo en equipos cooperativos e o traballo de competencias estalle dando unha volta ao día o día na aula. As tarefas nas que por equipos abordamos a realización dalgunha tarefa convertironse nunha ferramenta fundamental do traballo diario. A continuación podedes consultar algunhas das moitas tarefas que facemos ao longo do curso nos diferentes niveis e materias.

 

O mundo Castrexo

O mundo Castrexo

1º ESO Historia
A terra: ano 2050

A terra: ano 2050

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía
Tarefa de entroido

Tarefa de entroido

1º ESO Galego
Máquina de efectos encadeados

Máquina de efectos encadeados

2º ESO Tecnoloxía
ABP VIGO POR DENTRO

ABP VIGO POR DENTRO

3º ESO Xeografía e Historia
Trampantojo

Trampantojo

1º BACH. Debuxo
XXIsmo

XXIsmo

Un libro de poesía vanguardista realizado polo alumnado de 4º ESO.