Procedemento de admisión de alumnado 2024/2025
- Actualizado a 11 de abril 2024 -

Información xeral do proceso

O  prazo para a presentación de solicitudes de admisión vai do 1 ao 20 de marzo. A continuación podes consultar a información detallada e nos adxuntos atoparás a documentación do proceso.

NORMATIVA REGULADORA

 Decreto 13/2022 do 3 de febrero polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

• Orde do 21 de outubro de 2022

. Acordo do 11 de outubro de 2023 sobre medidas que melloran o funcionamento do sistema educativo e as condicións laborais do persoal funcionario e laboral docentes da comunidade autónoma de Galicia, no que sexa aplicable.

 

GARANTÍA DE PERMANENCIA

• O alumnado escolarizado nun centro SÓ PERDERÁ O DEREITO DE PERMANENCIA SE RESULTA ADMITIDO NO NOVO CENTRO SOLICITADO.

• A solicitude será única e ten caracter vinculantes. No obstante, poderá renunciar a ela dentro do prazo de admisión (1 ao 20 de marzo). 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• A solicitude, mediante o impreso (ED550B- Anexo II), que podes descargar dende o 1 de marzo en https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ ou se o prefires, facilitarase gratuitamente en papel no centro. É necesaria a sinatura e consentimento de ambas persoas proxenitoras, titoras ou acolledoras.

  • DNI do alumno.
  • Certificado de matrícula do centro de orixe.
  • Libro de familia onde figure o alumno e os demais membros da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, resolución xudicial correspondente onde figure a custodia do alumno.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Preferiblemente online en https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/, ou ben presencialmente na secretaría do centro.

CAL É A MIÑA ZONA?

Podes consultala na web da Xunta de Galicia de Centros Educativos no apartado Area de Influencia,introducindo o teu enderezo ou lugar de traballo.

PUNTUACIÓN COMPLEMENTARIA DO CENTRO

O criterio complementario establecido polo noso centro cunha puntuación de 1 punto, será ter persoa proxenitora, titora ou acolledora ou acolledor antiga alumna dalgún centro da Congregación Salesiana.

Calendario xeral do proceso

Publicación Postos Escolares Vacantes

Actualizado a 28 de febreiro de 2024

Infantil
4º Infantil (3 años)………….. 40
5º Infantil (4 años)………….. 9
6º Infantil (5 años)………….. 17
Primaria
1º EP………………………… 12
2º EP………………………… 6
3º EP………………………… 0
4º EP………………………… 0
5º EP………………………… 0
6º EP………………………… 0
ESO
1º ESO………………………. 7
2º ESO………………………. 0
3º ESO………………………. 0
4º ESO………………………. 1

Presentación solicitude de admisión

Do 1 ao 20 de marzo. Ambos inclusive. Preferiblemente online en https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/, ou ben presencialmente na secretaría do centro.

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo

Aínda que preferiblemente presentarase xunto coa solicitude do 1 ao 20 de marzo, pode presentarse ata o 2 de abril.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

25 abril. O prazo para formular reclamación ante a titularidade do centro é dentro dos cinco días hábiles contados a partir do seguinte á súa publicación.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

15 de maio. Contra elas poderá formularse reclamación ante o titular da xefatura territorial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación.

Formalización de matrícula
  • INFANTIL E PRIMARIA: do 20 de xuño ao 30 de xuño
  • ESO: do 23 de xuño ao  de 7 xullo