Procedemento de admisión de alumnado 2023/2024
- Actualizado a 24 de febreiro 2023 -

Información xeral do proceso

O día 1 de marzo comeza o prazo para a presentación de solicitudes de admisión para o próximo curso nas etapas concertadas. O prazo ordinario remata o día 20 do mesmo mes.  A continuación podes consultar a información detallada e nos adxuntos atoparás a documentación do proceso.

NORMATIVA REGULADORA

 Decreto 13/2022 do 3 de febrero polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

• Orde do 21 de outubro de 2022

GARANTÍA DE PERMANENCIA

• Sen prexuízo desta garantía, os pais, nais ou titores do alumnado, poderán presentar unha solicitude de admisión noutro centro educativo. O alumnado escolarizado nun centro SÓ PERDERÁ O DEREITO DE PERMANENCIA SE RESULTA ADMITIDO NO NOVO CENTRO.

• Só se poderá presentar unha única solicitude no centro de primeira opción, no caso de incumprilo, perderase a prioridade.

• O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do 28 de febrero.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• A solicitude, mediante o impreso (ED550B), que podes descargar dende o 1 de marzo en https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ ou se o prefires, facilitarase gratuitamente en papel no centro.

• DNI do alumno.

• Certificado de matrícula do centro de orixe.

• Libro de familia onde figure o alumno e os demais membros da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, resolución xudicial correspondente onde figure a custodia do alumno.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Preferiblemente online en https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/, ou ben presencialmente na secretaría do centro.

CAL É A MIÑA ZONA?

Podes consultala na web da Xunta de Galicia de Centros Educativos ou na web do Concello de Vigo: escolas.vigo.org seleccionando a zona de Infantil e Primaria ou no seu caso a zona de ESO, e introducindo o teu enderezo ou lugar de traballo.

PUNTUACIÓN COMPLEMENTARIA DO CENTRO

O criterio complementario establecido polo noso centro cunha puntuación de 1 punto, será ter persoa proxenitora, titora ou acolledora ou acolledor antiga alumna dalgún centro da Congregación Salesiana.

Calendario xeral do proceso

Publicación Postos Escolares Vacantes

Antes do 1 de marzo. No noso caso son:

Infantil
4º Infantil (3 años)………….. 50
5º Infantil (4 años)………….. 27
6º Infantil (5 años)………….. 23
Primaria
1º EP………………………… 20
2º EP………………………… 0
3º EP………………………… 8
4º EP………………………… 0
5º EP………………………… 2 
6º EP………………………… 0
ESO
1º ESO………………………. 3
2º ESO………………………. 4
3º ESO………………………. 1
4º ESO………………………. 0

Presentación solicitude de admisión

Do 1 ao 20 de marzo. Ambos inclusive.

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo

Aínda que preferiblemente presentarase xunto coa solicitude do 1 ao 20 de marzo, pode presentarse ata o 2 de abril.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

25 abril. O prazo para formular reclamación ante a titularidade do centro é dentro dos cinco días hábiles contados a partir do seguinte á súa publicación.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

15 de maio. Contra elas poderá formularse reclamación ante o titular da xefatura territorial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación.

Formalización de matrícula
  • INFANTIL E PRIMARIA: do 20 de xuño ao 30 de xuño
  • ESO: do 23 de xuño ao  de 7 xullo