BACHARELATO

"Preparados para a Vida"

O Bacharelato ten por finalidade proporcionar ao alumnado a formación, a madurez intelectual e humana, os coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia, así como capacitarse para o acceso á educación superior. 

Unha etapa de ensino post-obrigatorio que comprende dende os 16 aos 18 anos e na que, de acadaren os obxectivos académicos establecidos, permítelles a obtención do Título de Bacharelato que dá acceso á Formación Profesional de Grao Superior ou a estudos universitarios a través da proba das ABAU.

A etapa

Ofertamos dous itinerarios

 

1º Bacharelato

2º Bacharelato 

TRONCAIS E OBRIGATORIAS
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega Literatura
 • Lingua Estranxeira: Inglés   
 • Filosofía
 • Educación Física
 • Matemáticas I
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e Literatura
 • Lingua Estranxeira: Inglés
 • Historia de España

Escoller entre

 • Matemáticas II 
 • Matemáticas Ap. CC.SS. II
MATERIAS DE OPCIÓN
 • Física e Química

Escoller entre:

 • Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais
 • Debuxo Técnico I
 • Química

Escoller entre:

 • Bioloxía
 • Debuxo Técnico II
 • Historia da Filosofía
MATERIAS ESPECÍFICAS
 • Relixión.

Unha das seguintes a escoller:

 • T.I.C
 • Cultura Científica
 • Francés I
 • Relixión

Escoller entre

 • Física
 • Ciencias da Terra 
 • Economía da Empresa

Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

 • Fundamentos de Administración e Xestión
 • Francés II
 • T.I.C. II
 • Psicoloxía

 

 

1º Bacharelato 

2º Bacharelato

TRONCAIS E OBRIGATORIAS
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua  Galega e Literatura
 • Lingua Estranxeira: Inglés   
 • Filosofía
 • Educación Física

Escoller entre

 • Latín I
 • Matemáticas Ap. CC.SS. I
 • Lingua Castelá e Literatura II
 • Lingua Galega e Literatura II
 • Inglés     
 • Historia de España

Escoller entre

 • Latín II
 • Matemáticas Ap. CC.SS. II
MATERIAS DE OPCIÓN
 • Historia do Mundo Contemporáneo
 • Economía
 • Historia da Filosofía
 • Economía da Empresa
MATERIAS ESPECÍFICAS
 • Relixión.

Escoller entre

 • T.I.C.
 • Cultura Científica
 • Francés I
 • Relixión.

Escoller entre

 • Xeografía
 • Historia da Arte

Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

 • Fundamentos de Administración e Xestión
 • Francés II
 • T.I.C. II
 • Psicoloxía
 

*Non se desenvolverán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as.

Algo da etapa ...

Anualmente, o alumnado matriculado na optativa de TICS desenvolve un proxecto que implica a diferentes materias.