Aviso Legal

www.salesianosvigo.es é un dominio en Internet titularidade do COLEXIO MARIA AUXILIADORA SALESIANOS VIGO, con CIF R3600135B, domicilio na Rúa Venezuela, 9, 36203, en Vigo e Número de Rexistro Entidades Relixiosas 011110, en adelante a EMPRESA.

Lexislación

Con carácter xeral as relacións entre a EMPRESA cos Usuarios dos servizos presentes neste sitio web atópanse sometidas á lexislación e xurisdicción españolas.

Uso e acceso de usuarios

O Usuario queda informado e acepta que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa EMPRESA. 

O usuario comprométese a utilizar a páxina web de conformidade coa lei, o presente Aviso Legal e as esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que goza, sen incorrer en actividades que poidan ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos da EMPRESA ou de terceiros, ou que poidan danar,  inutilizar,  sobrecargar ou deteriorar o servizo ou impedir a normal utilización do mesmo. En concreto e con carácter meramente enunciativo, o usuario deberá absterse de: * Realizar calquera conduta que implique a violación dos dereitos de terceiros (dereito á intimidade e á propia imaxe, dereitos de propiedade intelectual e industrial, etc.). * Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición, comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos da páxina salvo naqueles casos en autorizados pola lei ou expresamente consentidos pola EMPRESA ou polo terceiro que, no seu caso, ostente os dereitos de explotación sobre os mesmos. * Reproducir ou copiar para uso privado os contidos que merezan a consideración de software ou Bases de Datos de conformidade coa lexislación vixente, así como comunicalos publicamente ou poñelos ao dispor de terceiros. * Utilizar os contidos da páxina web para calquera tipo de actividade publicitaria ou promocional e, en particular, para o envío de correos electrónicos non solicitados (spam) ou comunicación similar. * Introducir virus informáticos, arquivos defectuosos, ou calquera outro software ou programa informático que poida provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos ou sistemas accesibles a través da páxina web. * Destruír, alterar,  inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos da EMPRESA ou de terceiros.

Propiedade Intelectual e Industrial

A información que aparece nesta páxina web é a vixente na data da súa última actualización. A EMPRESA resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar unilateralmente e sen aviso previo/previo aviso dita información. Todos os contidos que se mostran na páxina (textos, gráficos, fotografías,  logos, deseños, códigos fonte, contidos audiovisuais ou sonoros, etc.) están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial dos que é titular a EMPRESA ou terceiros que autorizaron a súa inclusión na páxina. Calquera explotación de todo ou parte do contido da páxina, efectuado de calquera forma ou por calquera medio, electrónico, mecánico ou outro, están estritamente prohibidos. A infracción destes dereitos pode dar lugar á iniciación de procedementos xudiciais, civís ou penais. Non se poderá establecer ningún vínculo a esta páxina web sen o previo e expreso consentimento da EMPRESA.

Responsabilidade da Empresa

A EMPRESA non será responsable dos posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas á empresa, de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas, sobrecargas no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos. A EMPRESA non garante a veracidade nin se responsabiliza das consecuencias que puidesen derivarse dos erros nos contidos proporcionados por terceiros que puidesen aparecer nesta páxina web.

A EMPRESA non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por » links» ou ligazóns desde calquera páxina web propiedade da EMPRESA. A presenza de » links» ou ligazóns nas páxinas web da EMPRESA ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxerencia, invitación ou recomendación sobre os mesmos. Por iso, tanto o presente Aviso como a Política de Privacidade só son de aplicación á páxina web da EMPRESA e non se garante nos accesos a través de ligazóns con este sitio, nin ás ligazóns desde este sitio con outras webs.

Lexislación aplicable

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación española.A información que aparece  nesta  páxina web  é a  vixente  na data dá  súa última actualización. A EMPRESA  resérvase ou  dereito para actualizar, modificar  ou eliminar unilateralmente e  sen aviso previo/aviso previo/previo aviso  dita información. Todos vos  contidos que se  mostran  na  páxina (textos, gráficos, fotografías,   logos,  deseños, códigos  fonte,  contidos  audiovisuais  ou sonoros, etc.) están  suxeitos a  dereitos de  propiedade intelectual e/ ou industrial dous que  é titular a EMPRESA  ou  terceiros que autorizaron a  súa inclusión  na  páxina.  Calquera explotación de todo  ou parte  do  contido dá  páxina, efectuado de  calquera forma  ou por  calquera medio, electrónico, mecánico  ou  outro, están  estritamente prohibidos. A infracción  destes  dereitos pode dar lugar  á iniciación de  procedementos  xudiciais,  civís  ou  penais.  Non se  poderá establecer ningún vínculo a esta  páxina web  sen ou previo e expreso  consentimento dá EMPRESA.