Salesianos

O PROXECTO

Radio escolar

Desde hai anos o noso colexio atópase inmerso nun proceso de transformación. O cambio, motivado en parte pola nova realidade socio-cultural e os cambios lexislativos en materia de educación, pretende dar resposta ás novas necesidades e actualizar e mellorar o proceso de ensinanza e aprendizaxe. O noso Plan de Innovación 2016-2020 aposta por unha pedagoxía baseada no competencial e no experiencial, comprometida co mundo no que vivimos, na que o noso alumnado sexa o protagonista da súa propia aprendizaxe. Entre os ámbitos de intervención destacan:

Obxectivos da Radio Escolar

A implementación dunha Radio Escolar permitiranos seguir avanzando nos ámbitos do noso Plan de Innovación:

1. Na aplicación de metodoloxías activas (tarefas e proxectos). A Radio Escolar permitiranos:

  • Incorporar novas linguaxes e formas de produción nas tarefas e nos proxectos.
  • Fomentar a realización de tarefas e proxectos interdisciplinares.
  • Visibilizar e difundir as tarefas e os proxectos que se producen no centro, tratando de incorporar e chegar ao maior número de familias ou implicar a axentes sociais da contorna.

2. Na aprendizaxe cooperativa a Radio Escolar permitiranos:

  • Incorporar novos roles ou enriquecer os que xa existen.
  • Fomentar o traballo en equipo e a cooperación.
  • Mellorar ​a convivencia e poñer en práctica habilidades sociais (escoita activa, asertividade ou empatía)​.

3. No uso xeneralizado de ferramentas dixitais a Radio Escolar permitiranos:

  • Incorporar novas linguaxes e formas de produción nas tarefas e nos proxectos.

4. Dentro dos obxectivos do Proxecto Lector do Centro a Radio Escolar permitiranos:

  • Mellorar a comprensión lectora do alumnado e a capacidade para o tratamento da información.
  • Formato novo para traballar  a educación documental e a alfabetización múltiple.
  • Fomentar habilidades de expresión escrita e de expresión oral, especialmente en lingua galega, xa que partimos dun entorno onde o castelán é a lingua predominante.